Menu

Registratie

Velden met een * moet u invullen
Consument
Bedrijf
Wilt u het telefoonnummer laten beginnen met + en dan het landen nummer en de 0 niet meenemen? Graag op deze wijze +31612345678 *

Inlog gegevens

Beschikbare nieuwsbrieven

Regels en voorwaarden

Veiling voorwaarden

 1. Goudenzilverveiling.nl (Danielle Paes) verder te noemen veilinghouder treedt op als bemiddelaar voor de inbrenger, verkoper en koper.
 2. De koopprijs wordt vastgesteld op het moment dat de veiling geëindigd is met een opgeld van 25 % incl. BTW en excl. verzendkosten in euro’s.
 3. Alle goederen worden verkocht in de toestand waarin zij zich volgens de beschrijving door de veilinghouder bevinden.
 4. De afwezigheid van enige verwijzing naar de conditie van de kavel houdt niet in dat het object in een goede staat verkeert of vrij is van beschadigingen, gebreken of restauraties.
 5. Achter elk kavelnummer staan 2 prijzen vermeld, deze zijn richtprijzen en dienen de bieders tot richtlijn.
 6. De koper is verplicht de gekochte goederen af te nemen na betaling van de koopprijs.
 7. Onmiddellijk na de toewijzing zijn de verkochte goederen voor rekening en risico van de koper en vervalt de eventuele verantwoordelijkheid over de goederen van de veilinghouder.
 8. Na betaling van de gekochte goederen zullen deze aangetekend en verzekerd verstuurd worden binnen 10 werkdagen. Dit is altijd op risico van de koper.
 9. Bij geen tijdige betaling zal de koper aan de veilinghouder 1% per maand over het gekochte goed betalen, vanaf de datum dat de betalingstermijn is verstreken en de veilinghouder behoudt zich het recht de koopovereenkomst te ontbinden.
 10. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich niet op een opdracht van derde beroepen. Elk bod is bindend.
 11. De koper zal zich nooit kunnen beroepen op onbekendheid op de veiling voorwaarden.
 12. Wanneer buiten de schuld van de veilinghouder door een technische storing de website van de veilinghouder gedurende de laatste 24 uur van de veiling niet of nauwelijks bereikbaar is, dan behoudt de veilinghouder zich het recht voor om de afsluiting van de veiling met 24 uur te verlengen.
 13. De koper dient zich op eerste verzoek van de veilinghouder te legitimeren.
 14. De veilinghouder is bereid een geveild voorwerp tegen gelijktijdige restitutie van de in rekening gebrachte koopprijs en veilingkosten terug te nemen, indien de koper binnen een periode van drie weken na de verkoop ten genoegen van de veilinghouder bewijst dat het geveilde zulke ernstige verborgen gebreken vertoont of de verstrekte omschrijving zo onjuist is, dat indien deze gebreken of de juiste omschrijving aan de koper op het ogenblik van toewijzing bekend waren geweest, hij van de koop zou hebben afgezien of slechts tegen een aanmerkelijk lagere prijs gekocht zou hebben. Dit geldt niet indien de gebreken alleen de conditie van het voorwerp betreffen (zoals bijvoorbeeld slijtage en restauraties).
 15. De bereidheid tot terugname vervalt ook als de koper het geveilde niet kan teruggeven in dezelfde staat als waarin het zich bij toewijzing bevond, zulks ter beoordeling van de veilinghouder.
 16. De veilinghouder en de veilingmeester behouden zich de volgende rechten voor:
  • Zonder opgave van redenen personen als bieder of koper te weigeren.
  • Ten alle tijde wijziging te brengen in de orde van verkoop.
  • Voorwerpen te doen uitvallen of toe te voegen.
  • Kopen te combineren of te splitsen.
 17. Vanaf 1 maand na de veilingdatum is geen enkele beroep op terugname mogelijk.
 18. Een beroep op de zogenaamde margeregeling kan uitsluitend worden gedaan indien vooraf aan de veiling aan alle ter zake geldende voorschriften is voldaan onder andere met betrekking tot de inkoopverklaring. Zulks ter sluitende beoordeling van de veilinghouder.
 19. Indien een voorwerp ter veiling onverkocht blijft, heeft de veilinghouder gedurende een periode van tien dagen na de veiling het recht docht nimmer de plicht het onverkochte voorwerp alsnog te verkopen tenzij anders overeengekomen met de inbrenger.
 20. De veilinghouder zal een dergelijke verkoop (zie voorwaarde 19) na veiling (“aftersale”) alleen aangaan indien die verkoop kan geschieden voor een prijs die resulteert in een bedrag dat minimaal gelijk is aan de netto verkoopopbrengst waarop de verkoper recht zou hebben gehad indien het voorwerp voor de voor deze veiling geldende limiet zou zijn verkocht, zulks tenzij een andere regeling met verkoper wordt overeengekomen.
 21. Een aankoop door een koper in de zin van dit artikel (zie voorwaarden 19 & 20) geldt als aankoop ter veiling waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zullen zijn.
 22. Op de bemiddeling en deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 23. De veilinghouder behoudt het recht om de algemene voorwaarden te verbeteren of te wijzigen en maakt dit kenbaar op de site.
;